Polityka prywatności

Dokument ten przedstawia informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 • odwiedzasz stronę www.kwkr.pl (w tym każdą z jej podstron – dalej strona ta oraz jej podstrony łącznie zwane są „Stroną”),
 • kontaktujesz się z nami, w tym za pomocą formularza kontaktowego na Stronie , osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej,
 • jesteś subskrybentem naszego newslettera.
 1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kącik 4, 30-549, Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000941027 (dalej: „Administrator” lub „Kancelaria”).

1.2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się: pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, telefonicznie pod numerem (0048) 12 395 71 61 lub  za pomocą wiadomości e-mail: rodo@kwkr.pl.

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania

2.1. Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następującym celu:

 • odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych, bądź na wiadomości wysłane na nasze dane kontaktowe – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii oraz poszczególnych radcach prawnych i adwokatach świadczących w jej ramach usługi– w oparciu o przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki, w tym regulujących świadczenie usług przez radców prawnych oraz adwokatów oraz ich obowiązki wobec klientów, samorządu zawodowego lub władz publicznych,
 • analizy korzystania ze Strony, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać w oparciu o Twoją zgodę (od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania),
 • wysyłki newslettera – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii. Wyraziłeś swoje zainteresowanie tymi informacjami poprzez zapisanie się na newsletter.
 • archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych –w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.
 1. Dane przetwarzane w celu kontaktu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach marketingowych, czy gdy jesteś klientem Kancelarii), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej Stronie), bądź które posiadamy w związku z łączącą nas relacją lub zebraliśmy z powszechnie dostępnych źródeł. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, to jest w celu:

 • odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich,
 • archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych).
 1. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z naszej Strony – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy korzystasz z naszej Strony zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, dokonane wybory w zakresie cookies, czy sposób korzystania ze Strony. W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej Stronie), stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:

 1. dostosowania sposobu, w jaki Strona jest wyświetlana i jej personalizacji,
 2. zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony,
 3. analizy zachowania na Stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami.
 1. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,
 • do celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona,
 • do celów wysyłki newslettera – do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaniemy wydawać newsletter,
 • do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń,
 • do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Kancelarię w sposób prawidłowy,
 • do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu
 • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji w Kancelaria.

Każdorazowo jednak dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes), albo nie dłużej niż do wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania danych.

 1. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, księgowości, komunikacji elektronicznej, hostingu danych, marketingu),
 • podmiotom powiązanym z Kancelarią w szczególności partnerom spółki Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.,
 • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
 • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych podmiotów.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

 1. Łącza do stron podmiotów trzecich

Na Stronie zamieszczone są łącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. W stosunku do osób odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

 1. Wtyczki Społecznościowe

Na Stronie zamieszczone są wtyczki mediów społecznościowych. Korzystając ze Strony adres IP Twojego urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, którą używasz przekazywane są do dostawców tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Naciśnięcie na wtyczki mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z Twojego urządzenia. Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe, w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności znajdziesz na stronie:

 1. Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

 • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
 • Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zwracamy przy tym uwagę, że w niektórych sytuacjach skorzystanie z ww. praw może nie być możliwe, w tym w szczególności w przypadku danych osobowych pozyskanych i przetwarzanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej lub w związku z obowiązującą radców prawnych i adwokatów tajemnicą zawodową.

 1. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie (w tym: narzędzia od Google Inc., to jest, Google Analytics). 

Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

 • w zakresie niezbędnym do jej działania, to jest do dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
 • w zakresie innym niż niezbędny, to jest do monitorowania i analizy w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie;
 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies);
 • pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, w tym Google Inc, oraz mediów społecznościowych, których wtyczki zostaną zaimplementowane na Stronie.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies

Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów innych niż niezbędne do działania Strony. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej. 

Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobem zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu. 

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

Nasza Strona korzysta z plików cookies w zakresie plików niezbędnych do jej działania oraz opcjonalnych, które służą monitorowaniu i analizie zachowania na Stronie (w tym z pomocą Google Analytics). Możesz wyrazić zgodę na opcjonalne pliki naciskając „OK” lub przejść do naszej Polityki Cookies, żeby poznać szczegóły.

 

Przekaż nam swoje preferencje co do plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę również na cookies opcjonalne – naciśnij „OK”, jeżeli tylko na cookies niezbędne – naciśnij „Tylko niezbędne cookies”.

Tylko niezbędne cookies

 

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.